OSG Ouderraad

De ouders van de leerlingen van het Atlascollege, locatie OSG, zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad OSG. De Ouderraad heeft als taak het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bevoegd gezag.

De Ouderraad vervult een adviserende rol voor schoolleiding en medewerkers om te komen tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Het reglement van de ouderraad vindt u hier.

Waar houdt de Ouderraad zich zoal mee bezig?

De Ouderraad OSG vergadert ongeveer 7 maal per schooljaar met de directie. In deze bijeenkomsten wordt een aantal vaste onderwerpen besproken, zoals informatie vanuit de schoolleiding en het docententeam, de medezeggenschapsraad, de verschillende klankbordgroepen en de ingekomen post. Belangrijke agendapunten zijn onder andere het schooljaarplan, kwaliteit van onderwijs, besteding middelen Ouderraad. Er wordt dus gesproken over het reilen en zeilen van de school en minder over het nemen van besluiten en beslissingen.

De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. Als u als toehoorder aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via ouderraadosg@gmail.com.

Eénmaal per jaar organiseren we een algemene ouderavond met als vaste onderwerpen: (her)verkiezing Ouderraad en kascommissie, bespreking, jaarverslag en het financieel jaaroverzicht en een thema onderwerp. Indien u suggesties heeft voor een onderwerp dan houden wij ons aanbevolen.

De notulen van de jaarvergadering 2019 vindt u hier.

Tijdens de open dagen en bij de diploma-uitreikingen zijn leden van de ouderraad aanwezig. Incidenteel is er overleg met alle ouderraden die onder het Atlascollege vallen. Vanuit de Ouderraad OSG is een ouder afgevaardigd in de Medezeggenschapsraad van het Atlascollege.

Een verbintenis met de Ouderraad wordt telkens aangegaan voor 3 jaar, maximaal zolang het lid tot de ouders behoort.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden met bijbehorende taken:

  • Jacolien Annema (voorzitter)
  • Noud Drewes (vicevoorzitter)
  • Angelique van den Broek (secretaris)
  • Mirjam van Diepen (penningmeester)
  • Alex Kamps (MR-vertegenwoordiger)
  • Aafke Boon
  • Rianne de Vries
  • Maria Derksen

Contact

Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad of wilt u graag een onderwerp inbrengen voor de agenda van de volgende vergadering? U kunt dit via het volgende adres aan ons laten weten: ouderraadosg@gmail.com

De ouderraad is niet bedoeld om individuele problemen op te lossen. Hiervoor kunt u zich wenden tot een van de ouderresonance groepen.