Talentbeleid

Visie

Sinds schooljaar 2012-2013 ontwikkelt de OSG West-Friesland talentbeleid. Ons talentbeleid is schoolbreed. We richten ons dus op excellente leerlingen op gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo. We vinden het belangrijk dat alle kinderen binnen onze school zoveel mogelijk kansen krijgen hun talenten te onderzoeken. We willen begaafde en hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk erkennen, herkennen en bieden wat ze nodig hebben om zich binnen onze school te ontwikkelen.

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft onze school als voorbeeldschool voor talentontwikkeling gefilmd voor hun site over passend onderwijs. Tevens hebben wij in 2014 de Onderwijsprijs Noord-Holland gewonnen voor ons talentbeleid.

Voor ons staat het welbevinden van het kind voorop. Dat betekent meestal dat we in overleg met de leerling vaststellen wat hij of zijn nodig heeft. Dat betekent ook dat we het halen van zo hoog mogelijke cijfers niet het belangrijkst vinden en we erkennen dat de natuurlijke leergierigheid van kinderen in de pubertijd afneemt. Ook benadrukken wij juist voor deze groep, die vaak cognitief al heel ver is, het belang van sportieve en sociale uitdagingen. Daarbij is een hoog IQ geen garantie voor een succesvolle schoolcarrière en weten wij dat dat soms juist ook in de weg kan staan. Graag vormen we met de ouders, docenten, begeleiders en mentor samen een veilige kring om het kind heen in de begeleiding.

 

Doel

We willen graag dat alle kinderen zich prettig, gezien en gehoord voelen bij ons op school. Daarom besteden we extra aandacht aan (hoog)begaafde leerlingen, die immers vaak extra begeleiding nodig hebben. Wij begeleiden met name bij schoolse zaken. Voor leerlingen met grote sociaal-emotionele problemen kunnen we op dat vlak als school niet voldoende ondersteuning bieden en verwijzen we via het i.o.t. door naar huisarts of andere hulpverlening.

We hebben met ons talentbeleid de volgende doelen voor ogen: (weer) plezier (krijgen) in school, het welbevinden van de leerling, productiviteit van de leerling, het halen van de kerndoelen en eindtermen, het ontwikkelen van vaardigheden en de mogelijkheden en ruimte bieden tot verkenning van de talenten van de leerling.

We bieden maatwerk. Dat kan bestaan uit verdieping, verbreding, versnelling, aandacht voor executieve functies, mindset en/of leren leren. Uiteindelijk willen we dat de leerling zelfstandig wordt, eigenaar wordt van zijn of haar leerproces en leert zelf de regie te voeren over zijn of haar extra behoeften. Dat betekent dat we ook van leerlingen aanpassingen en veranderingen vragen in de weg naar zelfstandigheid. Dat betekent in een enkel geval ook, dat we niet de juiste begeleiding kunnen bieden als school. We vragen ouders om mee te denken en om steun en medewerking in onze begeleiding van hun kind.

Programma

Op de OSG West-Friesland is een doorlopende leerlijn in het programma voor talenten. Dat programma begint in groep 7 van de basisschool en loopt door tot en met de zesde klas. Vaak geven oud/leerlingen ook OSG Masterclasses.

OSG aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en groep 8

• OSG Masterclasses voor groep 7/8:

• Informatieavond Masterclasses voor ouders en leerlingen

• Overleg met basisscholen, begeleiders, ouders.

• Overleg met SWV PO en VO

• Warme overdracht van (hoog)begaafde leerlingen met ouders en basisschool

OSG aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit de onderbouw

• Interne lijst met hoogbegaafde leerlingen. Docenten hebben kennis van deze lijs.  Criteria zijn betrouwbare intelligentie tests, orthopedagogisch onderzoek

  • Hoogbegaafde (versnelde) leerlingen krijgen een Pluspas en extra tijd voor toetsen

• Signalering van nieuwe leerlingen door ouders/mentor/docenten/WISC

• Openheid in de lessen over de behoefden van (hoog)begaafde kinderen

• Openheid van ouders over de behoefden van hun (hoog)begaafde kinderen: we bedoelen daarmee dat we het bijvoorbeeld graag horen als een kind overprikkeld raakt of een dagje thuis nodig heeft

• Masterclasses over PWS (Profielwerkstuk) van bovenbouwleerlingen

• Flexibel lesrooster in overleg i.v.m. overprikkeling en/of verveling

• Individuele- of groepsprojecten van Bureau Talent

• Extra begeleiding voor dubbele versnellers om hiaten weg te werken

• Ondersteuning door een talentcoach

OSG aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit de bovenbouw

• Interne lijst met hoogbegaafde leerlingen. Docenten hebben kennis van deze lijst. Criteria zijn betrouwbare intelligentie tests, orthopedagogisch onderzoek

• OSG Masterclasses geven

• Profielverbreding

• Versneld examen doen in bepaalde vakken

• Flexibel lesrooster in overleg

• Ondersteuning door een talentcoach

• Honours programme voor meerkunners

• Pre-Universty VU en Leiden

Begeleiding

Alle leerlingen op de OSG hebben een mentor en daarnaast in de onderbouw een leerlingmentor. We zijn ons bewust van de valkuilen voor (hoog)begaafde leerlingen. We zijn ons er ook van bewust dat we niet alle leerlingen voldoende ondersteuning kunnen bieden. Hoogbegaafde leerlingen kunnen op de OSG West-Friesland naast reguliere faciliteiten ook in aanmerking komen voor de volgende begeleiding:

• Begeleiding per jaarlaag in kleine groepjes op het gebied van studievaardigheden, leren leren, executieve functies, mindset

• Coachingsgesprekken individueel

• Coachingsgesprekken in groepjes

• Begeleiding bij versneld PTO, versneld examen doen

• Contact met docenten over specifieke behoeften

• Begeleiding bij individuele plannen tot uitdaging

• Ondersteuning in lokaal 200 voor dubbel gelabelde leerlingen

Talentcoach

Op de OSG West-Friesland zijn twee tot drie talentcoaches. De talentcoaches hebben affiniteit en ervaring met (hoog)begaafde leerlingen.

Taken van de talentcoach

• Hulp bij studievaardigheden: leren leren, snappen en stampen, metacognitieve vaardigheden, mindmapping

• Planning en toetsvoorbereiding, toetsbespreking

• Intervisie

• Motivatie

• Mindset

• Stress reductie, belang van hobby’s en sport

• Openheid bevorderen over hoogbegaafdheid bij leerlingen en docenten

• Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun specifieke behoeften

• Informatie en praktische tips verschaffen aan docenten

• Contact met afdeling zorg, met name voor dubbel gelabelde leerlingen

• Contact met mentoren en docenten

• Helpen met contact tussen leerling en docent over specifieke behoeften

• In overleg met elke leerling een ‘praktische handleiding’ maken voor docenten met tips

• Individuele plannen tot uitdaging realiseren

• Begeleiding bij versneld PTO en versneld examen

• Contact met ouders

Voor vragen of afspraken kunt u contact opnemen met Susanne van Wissen, coördinator Talentbeleid, wsn@atlascollege.nl